Walne Zebranie

W dniu 11 stycznia 2020 roku o godz. 17:00 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Hodowców Kanarków
i Ptaków Egzotycznych „CANARIA” w Ostrowie Wielkopolskim.
Na początku Walnego Zebrania odbyło się sprawdzenie kworum. Przez nie stawienie się wymaganej liczby członków  zebranie zostało przełożone na późniejszy termin. Następnie przedstawiono porządek obrad na którym ustalono sposób głosowania, wybrano przewodniczącego oraz sekretarza tego zebrania, jak również wybrano Komisję Skrutacyjną oraz Komisję Uchwał i Wniosków.

Wybrani zostali:
Przewodniczący: Fulczyńska Inez
Sekretarz: Ostenda Jacek
Komisja Skrutacyjna: Grzeszczyk Maria, Trzcieliński Henryk, Wojtasik Zbigniew
Komisja Uchwał i Wniosków: Korczewski Dariusz, Borowczyk Grzegorz, Sworowski Maciej

Potem sprawozdania za 2019 rok przedstawili: Prezes Zarządu, Skarbnik, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego. Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi SHKiPE „CANARIA”
za minioną kadencję.
W dalszej kolejności odbyły się wybory Prezesa SHKiPE „CANARIA” , wybory członków Zarządu, wybory członków Komisji Rewizyjnej
oraz wybory członków Sądu Koleżeńskiego.

Wybrani zostali:
Prezes SHKiPE Canaria: Bak Andrzej
Vice Prezes: Miśkiewicz Oleg
Skarbnik: Kalina Rafał
Sekretarz: Ostenda Jacek
Administrator strony internetowej: Fulczyńska Inez
Komisja Rewizyjna: Grobelny Dariusz, Dzieweczyński Bogumił, Sikora Hubert
Sąd Koleżeński: Fischer Piotr, Sibera Piotr, Setecki Łukasz

Wkrótce potem odbyło się wystąpienie nowego Prezesa, w którym przedstawiono plan działania na najbliższą kadencję. Walne Zebranie zakończyło się tradycyjnym pozdrowieniem „Cześć Hodowli”.  

Joomla Extensions