Walne Zebranie

W dniu 12 lutego 2022 roku o godz. 17:00 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Hodowców Kanarków
i Ptaków Egzotycznych „CANARIA” w Ostrowie Wielkopolskim.
Na początku Walnego Zebrania odbyło się sprawdzenie kworum. Przez nie stawienie się wymaganej liczby członków  zebranie zostało przełożone na późniejszy termin, a dokładnie na 12 lutego 2022 roku na godz. 17:15. Następnie przedstawiono porządek obrad na którym ustalono sposób głosowania, wybrano przewodniczącego oraz sekretarza tego zebrania, jak również wybrano Komisję Skrutacyjną
oraz Komisję Uchwał i Wniosków..

Wybrani zostali:
Przewodniczący: Fulczyńska Inez
Sekretarz: Ostenda Jacek
Komisja Skrutacyjna: Wojtasik Zbigniew, Sikora Hubert, Trzcieliński Henryk
Komisja Uchwał i Wniosków: Setecki Łukasz, Płóciennik Maciej, Warząska Ryszard

Potem sprawozdania za 2021 rok przedstawili: Prezes Zarządu, Skarbnik, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego. Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium Prezesowi i Zarządowi SHKiPE „CANARIA” za miniony rok 2021.

Zakończenie obrad zakończyło się tradycyjnym pozdrowieniem „Cześć Hodowli”.

 

 

 

Joomla Extensions